นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8


(จากภาพ ฉลองพระองค์ชุดนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์)

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๘ ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี

            เมื่อแรกพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นหม่อมเจ้า ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดล เมื่อพระชนมายุ ๓ เดือน ได้ตามเสด็จสมเด็จพระราชบิดาไปต่างประเทศ จนกระทั่งพระชนมายุ ๓ พรรษาจึงเสด็จกลับประเทศไทย และเข้าประทับ ณ วังสระปทุม ในปี พ.ศ.๒๔๗๕ ได้เข้าศึกษา ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เลขประจำพระองค์ ๒๓๒๙ ต่อมา พ.ศ.๒๔๗๖ ได้เสด็จกลับยุโรปเพื่อศึกษาต่อในชั้นประถม ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

            ถึงแม้จะทรงศึกษาใน โรงเรียนเทพศิรินทร์ เพียงเวลาปีเดียวก็ทรงรักและผูกพันกับสถานศึกษานี้มาโดยตลอด เมื่อเสด็จนิวัติประเทศไทยจะเสด็จพระราชดำเนิน มาเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์ และเยี่ยมสมาคมนักเรียนเก่า ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ให้แก่โรงเรียนพระราชทาน ที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งสมาคมนักเรียนเก่า และยังทรงรับสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ เข้าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย 
 
                           ในปี พ.ศ.๒๔๗๙ พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี และ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในสมัยนั้นได้นำ ความกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เพื่อขอพระราชทานที่ดิน ให้เป็นที่ตั้งของสมาคมนักเรียนเก่า ซึ่ง องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้มีพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินติดถนนราชดำริ จากนั้น นักเรียนเก่าได้ร่วมกันจัดหาทุนในการก่อสร้างสมาคมจนแล้วเสร็จ เปิดใช้ได้ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๐ในการนี้ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท เพื่อ เป็นทุนก่อสร้าง สโมสรเริ่มแรกด้วย สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ นับว่ามีโชคอันมหาศาล และ เกียรติยศสูงสุด ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากองค์พระประมุขของชาติเรื่อยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงรับสมาคมนี้เข้าไว้ในพระบรมราชูป ถัมภ์เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๐

             และเมื่อครั้งที่ พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เข้าเฝ้าเพื่อนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานที่ดินนั้น องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่า ทรงมีความยินดียิ่งและเต็มพระราชหฤทัยที่จะพระราชทานให้ โดยทรงรับสั่งว่า
"ฉันเป็นชาวเทพศิรินทร์คนหนึ่งเหมือนกัน"


                                      
                                      
            ในวันที่ ๓๐พฤศจิกายน๒๔๘๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาผู้สำเร็จ ราชการแทนพระองค์เสด็จโดยพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาทรงเปิดที่ทำการสมาคมนักเรียนเก่า                                 
                                        


                 วันที่๒๐ธันวาคม๒๔๘๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระราชชนนีและสมเด็จพระพี่นางเธอฯได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จเยี่ยมสมาคมนักเรียนเก่า  และทรงประทับท่ามกลางมวลสมาชิกเทพศิรินทร์ นานถึง ๓ชั่วโมง          

                                                        
              วันที่ ๑๓กุมภาพันธ์๒๔๘๙เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแข่งขันเทนนิสที่สมาคมฯ
                                    

                           

               วันที่๒๖พฤษภาคม๒๔๘๙ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โรงเรียนเทพศิรินทร์หลังจากนั้นเพียง๑๔วัน พระองค์ก็เสด็จสู่สวรรคตนับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของประวัติศาสตร์ไทย และ ชาวเทพศิรินทร์ทุกคน


                                        


ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

             ในปี พ.ศ.๒๕๑๕ ทางสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ได้ทูลขอพระบรมราชานุญาตเพื่อหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ขึ้นเพื่อประดิษฐานที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเททองหล่อพระบรมรูป ณ วัดสุทัศน์เทพวรา ราม โดยในการหล่อครั้งนี้ได้หล่อขึ้น ๒องค์ เพื่อประดิษฐานที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๑องค์ และที่วัดสุทัศน์ฯ อีก๑องค์ โดยมีศ.ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ปั้น ส่วนพระพักตร์ก่อนแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๒และ ในวันที่ ๙มิถุนายน๒๕๑๘ สมเด็จพระ ศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จทำการเปิดพระบรมรูปที่ได้ประดิษฐานไว้หน้าตึกเยาวมาลย์อุทิศปิยราชบพิตรปดิวรัดา


อ้างอิง http://www.debsirinalumni.org