นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

นายเขมชาติ บุณยรัตน์พันธุ์