เมษายน

- ค่ายพัฒนาศักยภาพ กนร.
            คณะกรรมการบริหารนักเรียน (กนร.) ที่พ้นวาระในปีการศึกษาก่อนหน้า จะจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ แนะนำ อบรม สั่งสอน ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ทุกอย่างให้กับ น้อง กนร.ที่จะเข้ามีรับหน้าที่