มกราคม

“รำเพยสร้างสรรค์ โครงงานบูรณาการ” ไม่ใช่งานโอเพนเฮ้า แตกต่างจากงานนิทรรศการ เพราะเป็นการศึกษา เรียนรู้ วิเคราะห์ สร้างโครงงาน หาสถิติ จัดทำรูปแบบของงานวิจัยในหัวข้อเดียวกันที่บูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระวิชา

ลูกเสือ – เนตรนารี ของโรงเรียนเครือข่ายเทพศิรินทร์ ทั้ง 10 แห่ง ร่วมเข้าค่ายลูกเสือสัมพันธ์ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

เป็นการดำเนินการที่คณะกรรมการบริหารนักเรียน (กนร.) จัดให้มีการเลือกตั้งกนร.ในปีการศึกษาถัดไป หลังจากที่มีการหาเสียงในรูปแบบต่าง ๆ ล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน