กรกฎาคม

นักเรียนแต่ละระดับชั้น จะจัดแต่งต้นเทียนเพื่อถวายยังวัดใกล้เคียงโรงเรียนเทพศิรินทร์