ตุลาคม

วัดเทพศิรินทราวาส  ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2419