๑. รู้จักและประทับใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

            นักเรียนระดับชั้น ม.๑  เป็นนักเรียนใหม่  จำเป็นต้องรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนเทพศิรินทร์โดยผ่านกระบวนการและกิจกรรมดังต่อไปนี้
            ๑) กิจกรรมสู่สายใยเทพศิรินทร์ถิ่นรำเพย  เป็นกิจกรรมค่ายที่จัดก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑  มีการแนะนำสถานที่สำคัญต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ให้นักเรียนใหม่ได้รู้จัก   นักเรียนเก่าจะมาเล่าประวัติของโรงเรียน  โดยมีนักเรียนปัจจุบันในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปมาคอยดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้อง ม.๑  แนะนำกฎ  ระเบียบและแนวปฏิบัติในการเข้าแถว  การใช้ชีวิตประจำวันในโรงเรียนเทพศิรินทร์   เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

            ๒) กิจกรรมก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่สู่สายใยเทพศิรินทร์ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นและดำเนินการโดยนักเรียน เป็นการต้อนรับและสร้างความประทับใจให้กับน้องนักเรียน ม.๑ จัดพิธีบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.๖ จะรับขวัญน้องด้วยการผูกข้อมือด้วยเส้นด้ายสีเขียวเหลืองและมอบของที่ระลึกให้กับน้อง แล้วจบพิธีด้วยกิจกรรมบูมเทพฯ ที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวเทพศิรินทร์