๒. สายใยรักและผูกพัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

              เสริมสร้างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒     ให้เป็นผู้มีวินัยในตนเอง   มีความอดทนและเสียสละด้วยกิจกรรมเชียร์และแปรอักษร  เป็นกิจกรรมที่นักเรียนระดับชั้น ม. ๒ ทุกคนต้องผ่านกระบวนการฝึกระเบียบวินัย  ความร่วมมือ  ความอดทนและการเสียสละ  มุ่งมั่นในความร่วมมือเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงของโรงเรียนเทพศิรินทร์  โดยมีพี่ ม.๕ และ ม.๖  คอยช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด  กิจกรรมเชียร์และแปรอักษร  เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งรุ่นพี่รุ่นน้อง  การได้ทำงานร่วมกัน  ความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน  ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน  ทำให้เกิดความรักความผูกพัน  ทั้งต่อเพื่อน  รุ่นพี่  รุ่นน้อง และโรงเรียน