๓. เชื่อมั่นในตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

              นักเรียนระดับชั้น ม.๓ มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  สามารถดูแลตนเองได้และดูแลน้อง ม.๑ ม.๒ ได้ด้วย  กระบวนการที่จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเองคือ  กระบวนการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือหลวงและวิชาพิเศษ  ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้รับการฝึกทักษะกระบวนการทางลูกเสือตลอดปีแล้ว  ยังสอดแทรกเพิ่มเติมในหลักสูตรให้นักเรียนมีความรักโรงเรียน  รักประเทศชาติ  มีศักยภาพเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  โรงเรียน  และสังคม  มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี   มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความพร้อมที่จะเรียนต่อในสายวิชาที่ตนเองถนัดและสนใจ  กระบวนการสุดท้ายคือ   พิธีประดับสายยงยศแก่นักเรียนระดับชั้น ม.๓ เป็นสิ่งยืนยันและแสดงให้เห็นว่านักเรียนผ่านการประเมินทั้งด้านทักษะทางลูกเสือและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตัวบ่งชี้ที่ว่า นักเรียนรักและศรัทธาสถาบันเทพศิรินทร์