๔. เป็นแบบอย่างแก่รุ่นน้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

              นักเรียนระดับชั้น ม. ๔  มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เข้าสู่ความเป็นรุ่นพี่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และรวมถึงการปรับตัวในเรื่องการเรียนที่เตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในสายอาชีพที่ต้องการ  กิจกรรมที่สนับสนุนพัฒนาการของนักเรียน ได้แก่

              ๑) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นลูกแม่รำเพย  เป็นกิจกรรมค่ายที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากวัยเด็กเข้าสู่วัยรุ่น  จากมัธยมศึกษาตอนต้นสู่มัธยมศึกษาตอนปลาย  มีจุดเน้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง  การเตรียมความพร้อมด้านสมรรถภาพทางร่างกายเพื่อการเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

              ๒) กิจกรรมพิธีประดับเข็ม เป็นวัฒนธรรมประเพณีของโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่นักเรียนระดับชั้น ม.๔ ทุกคน จะต้องเข้ารับการประดับเข็มโรงเรียนอันมีเกียรติ เป็นการประกาศว่า นับแต่นี้ไป นักเรียนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเทพศิรินทร์โดยสมบูรณ์ และต้องกระทำแต่ความดี ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง และต้องรักษาเกียรติศักดิ์ศรีของโรงเรียนเทพศิรินทร์ตลอดไป