๕. เตรียมพร้อมสู่อนาคต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

              นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จะมีเวลาเตรียมตัวเข้าสู่การสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษา  รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างครูกับนักเรียน  กับเพื่อนระดับชั้นเดียวกัน  โดยผ่านกระบวนการและกิจกรรมดังนี้

              ๑) กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพบูรณาการกับกิจกรรมทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย  ที่สอดแทรกกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างครูกับนักเรียน  และกับเพื่อนระดับชั้นเดียวกัน  ผลของความสัมพันธ์จะเชื่อมโยงมาถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งด้านวิชาการและสังคม

              ๒) กิจกรรมเรียนเสริมเพื่อเตรียมการสอบ GAT , PAT เป็นการเตรียมความพร้อมสู่อนาคต โดยได้รับความรู้เพิ่มเติมจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกโรงเรียน