๖. สืบสานเกียรติภูมิเทพศิรินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

              ปีสุดท้ายของการเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์  ความมีเอกลักษณ์แห่งตัวตนของความเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์จึงมีความเข้มข้นมากกว่าระดับชั้นอื่น  ฉะนั้น  นักเรียนระดับชั้น ม. ๖ จะต้องสำเหนียกตัวเองเสมอว่า  ความเป็นเทพศิรินทร์ มิได้จบไปพร้อมกับเครื่องแบบนักเรียนเท่านั้น  แต่ความเป็นเทพศิรินทร์จะคงอยู่กับตัวตลอดไป  โดยที่ทุกคนจะต้องร่วมรักษา  สืบสาน  และกตัญญูต่อแผ่นดินเทพศิรินทร์แห่งนี้  โดยผ่านกระบวนการของกิจกรรมดังต่อไปนี้

๑) กิจกรรมเทิดทูนพระคุณครู (พิธีไหว้ครู)  ดำเนินกิจกรรมโดยนักเรียนทั้งหมด   เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวทีและสำนึกในพระคุณครู

              

๒) กิจกรรมวันวานทรงคุณค่า สู่วันลาเทพศิรินทร์  เป็นกิจกรรมพิธีส่งนักเรียนระดับชั้น ม.๖  จัดพิธีบริเวณหน้าเสาธง  โดยน้องนักเรียนระดับชั้น ม.๑  จะมอบพวงมาลัยและของที่ระลึกให้กับนักเรียนระดับ ชั้น ม.๖  ตัวแทนทุกระดับชั้นกล่าวแสดงความรู้สึก จบด้วยประเพณีการบูมเทพฯ ให้กับพี่ ม.๖

๓) กิจกรรมรำเพยบานสืบสานเกียรติภูมิ เป็นกิจกรรมอำลาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นักเรียนระดับ ชั้น ม.๖ จะประกอบพิธีขอขมาและอำลาต่อ สถานที่ พระบรมรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่นักเรียนเทพศิรินทร์เคารพบูชา ผ่านกิจกรรมงานเลี้ยงอำลาที่ยิ่งใหญ่ และกิจกรรมสุดท้ายนักเรียนระดับชั้น ม.๖ ทุกคนจะเดินลอดซุ้ม "กองธงเกียรติยศ สู่อนาคตอันรุ่งเรือง" โดยมีนักเรียนรุ่นน้องยืนเข้าแถวส่งพี่จนเดินออกจากประตูโรงเรียน ด้วยความรัก ความผูกพัน อย่างสมเกียรติศักดิ์ศรีของเทพศิรินทร์