พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระผู้ทรงพระราชทานนาม "โรงเรียนเทพศิรินทร์"
สมด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ ๕ ศูนย์รวมจิตใจของนักเรียนเทพศิรินทร์ เรียกนามตนเองว่า “ลูกแม่รำเพย” พุทธศักราช ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เสด็จทรงศึกษา ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์
เลขประจำพระองค์ ๒๓๒๙
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตราประจำโรงเรียน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ประสาทพุทธภาษิต
“น สิยา โลกวฑฺฒโน”   ไม่เป็นคนรกโลก ให้แก่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อปีพุทธศักราช  ๒๔๖๖
ดอกรำเพย ดอกไม้ประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตึกโชฎึกเลาหะเศรษฐี อาคารหลังที่สองของโรงเรียนเทพศิรินทร์ เอกลักษณ์และคุณค่าทางสถาปัตยกรรม และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์โรงเรียน เข็มตราโรงเรียนเทพศิรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน จะติดเข็มที่หน้าอกด้านขวา เหนืออักษร ท.ศ. สีธงประจำโรงเรียน เป็นแถบสีเขียว – เหลือง เป็นสีของใบและดอกรำเพย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตึกแม้นนฤมิตร
อาคารหลังแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์
เอกลักษณ์และคุณค่าทางสถาปัตยกรรม