สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
17 ก.พ. 2557 เวลา 08:00น. ถึง 21 ก.พ. 2557 เวลา 17:00น.