ประกาศผลที่เรียนซ้ำ และตรวจทาน ต.2ก.
กิจกรรมของวันที่ 11 มี.ค. 2557 08:00 - 17:00

ประกาศผลนักเรียน ม.6 ที่เรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2/2556 และ ตรวจทาน ต.2ก. 09.00 น. ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 13.00 น. ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น