สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1
07 ธ.ค. 2556 เวลา 08:00น. ถึง 10 ธ.ค. 2556 เวลา 16:30น.