สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1
01 ต.ค. 2556 เวลา 00:00น. ถึง 27 ต.ค. 2556 เวลา 23:30น.