สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2
15 ม.ค. 2557 เวลา 00:00น. ถึง 26 ม.ค. 2557 เวลา 23:30น.