ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
กิจกรรมของวันที่ 04 ธ.ค. 2556 15:30 - 18:00

วาระการประชุม ๑ เรื่องแจ้งทราบ ๒ รับรองรายงาน ๓ สืบเนื่อง ๔ เรื่องพิจารณา - กำหนดการประชุมสมัยสามัญ - การจัดกิจกรรมปีใหม่ ๒๕๕๗ ๕ อื่น ๆ