สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557
21 ก.ค. 2557 เวลา 08:00น. ถึง 25 ก.ค. 2557 เวลา 12:00น.

ม.1 - 3 สอบวันที่ 21 และ 23 กรกฏาคม 2557 ม.4 - 6 สอบวันที่ 22 , 24 และ 25 กรกฏาคม 2557