พิธีถวายเทียนพรรษา
กิจกรรมของวันที่ 10 ก.ค. 2557 09:00 - 12:00

ขบวนแห่เทียนและพิธีถวายเทียนพรรษา ม.1 วัดเทพศิรินทราวาส ม.2 วัดพลับพลาชัย ม.3 วัดคณิกาผล ม.4 วัดชำนิหัตถการ ม.5 วัดสระบัว ม.6 วับรมนิวาสราชวรวิหาร