สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
15 ก.ย. 2557 เวลา 08:00น. ถึง 19 ก.ย. 2557 เวลา 15:30น.