กิจกรรมวันปิยมหาราช
กิจกรรมของวันที่ 23 ต.ค. 2557 06:00 - 11:00

วงดุริยางค์และตัวแทนนักเรียนชั้น ม. 4 ร่วมกิจกรรม จตุรมิตรสามัคคี พิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า