สวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร
กิจกรรมของวันที่ 08 ธ.ค. 2557 08:00 - 16:30