ค่ายลูกเสือระดับชั้น ม.3
07 ม.ค. 2558 เวลา 06:30น. ถึง 09 ม.ค. 2558 เวลา 17:00น.

กิจกรรมค่ายพักแรมและฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายภูริทัศน์ จ.สระบุรี