ม.1–5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
16 ก.พ. 2558 เวลา 08:00น. ถึง 20 ก.พ. 2558 เวลา 15:30น.