ศึกษาดูงานประเทศพม่า
28 ก.ย. 2557 เวลา 06:00น. ถึง 30 ก.ย. 2557 เวลา 22:00น.

คณะครู+บุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ประเทศพม่า