ม.6สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
26 ม.ค. 2558 เวลา 08:00น. ถึง 28 ม.ค. 2558 เวลา 08:00น.