พิธีถวายเทียนพรรษา
กิจกรรมของวันที่ 29 ก.ค. 2558 08:00 - 10:30