ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต นำเสนอโครงงาน
27 ส.ค. 2558 เวลา 08:00น. ถึง 28 ส.ค. 2558 เวลา 16:00น.

นำเสนอโครงงานของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 5