สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
03 พ.ย. 2558 เวลา 08:00น. ถึง 06 พ.ย. 2558 เวลา 16:00น.