ค่ายชุมนุมนักเขียน_2560
09 ต.ค. 2560 เวลา 08:00น. ถึง 11 ต.ค. 2560 เวลา 16:00น.

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสร้างสรรค์ อันก่อให้เกิดทักษะการเขียนในรูปแบบต่างๆ