กิจกรรมต่าง ๆ

- กิจกรรมการแข่งขัน A-MATH, Sudoku
- ประชุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- สอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว
- พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
- ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556
- นศท.ชั้นปีที่ 1 , 2 , 3 กระทำพิธีไหว้ครู
- พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
- นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- ติว GAT , PAT นักเรียนชั้น ม.6
- ประชุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- ประชุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- ส่งหัวข้อโครงงานบูรณาการ
- วันคล้ายวันมรณภาพเจ้าประคุณสมเด็จ
- กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
- ติว GAT , PAT นักเรียนชั้น ม.6
- ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
- ถ่ายรูปนักเรียนชั้น ม.6
- จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกร่วมกับโรงพยาบาลกลาง
- กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- ติว GAT , PAT นักเรียนชั้น ม.6
- ประกาศผลเรียนซ้ำ
- ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
- เรียนซ้ำ นักเรียน ม. 1 ม. 2 ม. 4 และ ม. 5
- นักเรียนชั้น ม.4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
- ติว GAT , PAT นักเรียนชั้น ม.6
- ประกาศผลการเปลี่ยนแผนการเรียน ม.4
- นักเรียนชั้น ม.4 ทดสอบเพื่อเปลี่ยนแผนการเรียน
- ประชุมสัมมนากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


Page      | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |