กิจกรรมต่าง ๆ

- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรนักการและลูกจ้าง
- นักเรียน ม.3 , ม.6 รับ ปพ.1
- ส่งรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.3 , ม.6
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
- ครูกรอกคะแนนกลางภาควันสุดท้าย
- อบรมปฐมพยาบาล
- นศท.ชั้นปี 1-2-3 เข้ารับการฝึกวิชาทหาร วันสุดท้าย
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556
- นักเรียน ม.6 ติว GAT/PAT
- นศท.ชั้นปี 1-2-3 เริ่มเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
- พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
- เดินรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด
- นักเรียน ม.6 ติว GAT/PAT
- ปฐมนิเทศนศท.ปี 1-2-3
- นักเรียน ม.6 ติว GAT/PAT
- ครบ 67 ปี รัชกาลที่ 8 เสด็จเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินท
- เลือกตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน
- ประชุมผู้บริหารสัญจร
- มอบโล่เกียรติคุณ
- พิธีมอบห้องเรียนวิทยาศาสตร์
- พิธีประดับเข็ม ม.ปลาย
- พิธีเทิดทูนพระคุณครู
- กิจกรรม ''ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ สู่สายใยเทพศิรินทร์''
- พิธีวางศิลาฤกษ์
- นักเรียน ม.1 เทพฯสมุทรปราการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
- ประชุมครูและบุคลากร
- ประชุมครูแต่ละกลุ่มสาระวิชา
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา


Page      | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |