กิจกรรมต่าง ๆ

- คณะครู รร.พะตงมูลนิธี ศึกษาดูงาน
- ครู รร.เบญจมเทพอุทิศ ศึกษาดูงาน
- คณะครูโรงเรียนวัดพุทธบูชา ศึกษาดูงาน
- รร.สยาม-สามไตรเยี่ยมชมโรงเรียน
- ประชุมครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ 3/2556
- ถวายเทียนจำนำพรรษา
- หล่อเทียนพรรษา
- นักเรียน ม.3 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
- ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
- ประกาศผลสอบแก้ตัว ม.3 ครั้งที่ 1
- ประกาศผลที่เรียนซ้ำ และตรวจทาน ต.2ก.
- ม.3 สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- นักเรียนม.3ที่สอบไม่ผ่านลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
- ประกาศผลรายวิชาที่ไม่ผ่านของนักเรียน ระดับชั้น ม.3
- ตรวจทานคะแนนและแบบสรุปคะแนนรายวิชา ม.1-5
- นักเรียน ม.6 เรียนซ้ำวิชาที่ไม่ผ่านของภาคเรียนที่ 2
- ประกาศผลสอบแก้ตัว ม.6 ครั้งที่ 2
- ครู ม.1 – ม.5 กรอกคะแนนปลายภาค
- ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
- ประกาสผลสอบแก้ตัวม.6 ครั้งที่ 1
- ตรวจสุขภาพครูประจำปี
- นักเรียนระดับชั้น ม. 6 สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
- ค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ภาคฤดูร้อน
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
- ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
- ประกาศผลรายวิชาที่ไม่ผ่าน นักเรียนระดับชั้น ม.6
- ครู ม.6 ตรวจทานคะแนนและแบบสรุปคะแนนรายวิชา
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
- ครู ม.6 กรอกคะแนนปลายภาค


Page      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |