กิจกรรมต่าง ๆ

- ครูประจำวิชา แจ้งนักเรียนที่เวลาเรียนไม่ครบ 80%
- กิจกรรมรำเพยบานสืบสานเกียรติภูมิ
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาคเรียน
- ส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ไม่มีสิทธิ์สอบ
- ติว O-NET ม.6
- ครูประจำวิชา ม.6 แจ้งนักเรียนที่เวลาเรียนไม่ครบ 80
- ติว O - NET ม.6
- สอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว
- กิจกรรมเยี่ยมค่ายเสริมกำลังใจนักศึกษาวิชาทหาร ปี 3
- ประกาศผลคะแนนเก็บ คะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2
- ครูประจำวิชากรอกคะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค
- ติว O-NET ม.6
- พิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพ
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556
- กิจกรรมแข่งขันกรีฑานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- ค่ายวิทยาศาสตร์– คณิตศาสตร์ อุทยานธรรมชาติวิทยา
- แข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ
- นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 สอบความรู้ภาคทฤษฏี
- วิ่งเพื่อสุขภาพ (Fartlek' 57)
- ค่ายวิทย์ – คณิต วังคุมเมาท์เทนแคมป์
- กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
- พิธีวางพานพุ่มพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7
- กิจกรรมจตุรมิตรสามัคคี
- พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม
- ส่งผลสอบการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2556
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
- ประชุมคณะกรรมการจัดผ้าป่าการศึกษาสามัคคีมหากุศล
- ค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์


Page      | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |