บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวจำรูญลักษณ์ สุขสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม. 0
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล     ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกล่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
งานพัสดุโรงเรียน     ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ