บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มบริหารงานบุคคล
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวจำรูญลักษณ์ สุขสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม. 0
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มบริหารงานบุคคล     ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษและหัวหน้างานพัสดุ/เลขานุการกลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ฯ
งานพัสดุโรงเรียน     ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ