โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางวัลลภา ชัยตามล
วุฒิการศึกษา :
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 0
E-mail : -
Facebook : -
หน่วยงาน : โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ     ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ