โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายมนตรี สุทำแปง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 0
E-mail : -
Facebook : -
หน่วยงาน : งานทะเบียนนักเรียน วัดผล และเทียบโอนผลการเรียน     ตำแหน่ง หัวหน้างานวัดผล
โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ     ตำแหน่ง หัวหน้างานวัดผล