บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกรเกล้า แก้วโชติ
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ครูประจำชั้น : ม. 0
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล