บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มบริหารงานบุคคล
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกรเกล้า แก้วโชติ
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ครูประจำชั้น : ม. 0
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มบริหารงานบุคคล     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ/กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และกลุ่มบริหารบุคคล