โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป
  - โครงสร้าง
  - aaaaaaaaaaaaaaaa
  - bbbbbbbbbbbbbbbbbb

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : สมชาย เสาวรัตน์
วุฒิการศึกษา :
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม. 0
E-mail :
Facebook : www.facebook.com
หน่วยงาน :     ตำแหน่ง หน.งานไฟฟ้าและเครื่องเสียง
โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป     ตำแหน่ง หัวหน้างานเครื่องเสียง