กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางประนอม เปลี่ยนเฉย
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม. 2
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ตำแหน่ง