โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางรัตนาพร อรทัย
วุฒิการศึกษา : ค.ม.
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม. 0
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ     ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ตำแหน่ง