กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายศิวะพงศ์ เปี่ยมสวัสดิ์
วุฒิการศึกษา : ป.โท ศศ.ม.
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 6
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน :     ตำแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     ตำแหน่ง
โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน     ตำแหน่ง หัวหน้าระดับ ม.6