กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายสมชาย เสาวรัตน์
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม. 0
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     ตำแหน่ง