กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกุลปรียา ไพศาลเรืองรุ่ง
วุฒิการศึกษา : ค.ม.
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 0
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     ตำแหน่ง