กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางวัลลภา ชัยตามล
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม. 1
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองฝ่ายวิชาการ