บุคลากร(กลุ่มครูและเจ้าหน้าที่อัตราจ้าง)
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายศุภชัย เชี่ยวชาญชำนาญกิจ
วุฒิการศึกษา : วท.บ./เคมี
ตำแหน่ง : อื่นๆ
ครูประจำชั้น : ม. 0
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : บุคลากร(กลุ่มครูและเจ้าหน้าที่อัตราจ้าง)     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร