กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกมลพร ทองนุช
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(ภาษาไทย)จุฬาลงกรณ์ฯ
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)รามฯ
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 1
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้