กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกมลพร ทองนุช
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(ภาษาไทย)จุฬาลงกรณ์ฯ
ศศ.บ.(อังกฤษ)
ศษ.ม
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 1
E-mail : kamonporn.t@debsirin.ac.th
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้, รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1