งานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายวีรกิจ สกุลพันธุ์
วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 6/1
E-mail : dekdeb93@hotmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/werakij.skulpunt
หน่วยงาน : โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป     ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
งานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน     ตำแหน่ง